Deelnamevoorwaarden uitgevers Gift Card van het Jaar verkiezing

 1.         De verkiezing Gift Card van het Jaar is een initiatief van Prisma Direct (statutaire naam: Prisma Direct B.V.,). De projectorganisatie, de uitvoering van de onderzoeksmethode, de verkiezingen en de uitreiking van de prijzen worden georganiseerd door Prisma Direct en vallen onder haar verantwoordelijkheid.

2.         Prisma Direct heeft met grote zorgvuldigheid een lijst opgesteld met Gift cards in Nederland. Prisma Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot onjuistheden, onvolledigheden en de actualiteit van de lijst van deelnemende Gift cards. Indien blijkt dat een Gift card niet is opgenomen in het overzicht, dient de betreffende uitgever zelf contact op te nemen met Prisma Direct zodat de kaart alsnog kan worden toegevoegd.

3.         De Gift Card van het Jaar verkiezing is een onafhankelijke consumentenverkiezing uitgevoerd door Prisma Direct.

4.         De verkiezing Gift Card van het Jaar wordt georganiseerd in 16 categorieën die jaarlijks worden benoemd. Prisma Direct bepaalt zelfstandig de indeling van de categorieën.

5.         Uitgevers kunnen de verkiezing onder de aandacht brengen door middel van te bestellen POS-materiaal bij Prisma Direct (zie informatie voor uitgevers).

6.         Het is voor Uitgevers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen door Prisma Direct beschikbaar gestelde materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prisma Direct.

7.         Het is voor Uitgevers niet toegestaan om aan consumenten zelfstandig prijzen in het vooruitzicht te stellen voor het uitbrengen van stemmen. Enkel mag verwezen worden naar de prijzen die ter beschikking zijn gesteld door de organisatie van de verkiezing Gift Gard van het Jaar.

8.         De Uitgever verklaart geen valse of verkeerde informatie te verstrekken, wanneer zij deelneemt aan de verkiezing Gift Card van het Jaar.

9.         Door van POS-materiaal verklaren Uitgevers zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Schending van deze deelnamevoorwaarden kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Prisma Direct.

10.       Uitgevers hoeven zich niet aan te melden, omdat zij automatisch kandidaat worden gesteld door Prisma Direct.

11.       Categoriewinnaars mogen het logo dat gekoppeld is aan het winnen van de (deel)prijs uitsluitend gebruiken voor de deelnemende giftcard voor maximaal een periode van 1 jaar.

12.       Door deelname aan de verkiezing Gift Card van het Jaar geeft de Uitgever toestemming aan Prisma Direct om ingezonden materialen en/of in opdracht van Gift Card van het Jaar gemaakt foto- en filmmateriaal, zonder enige beperking, te gebruiken voor publicatie in printuitingen en online.

13.       Prisma Direct behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat de Uitgever toestemming geeft voor deze verandering, tenzij Prisma Direct binnen tien dagen na de verandering hierover bericht heeft ontvangen van de Uitgever.

14.       Hoewel Prisma Direct haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Gift Card van het Jaar verkiezing verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze website).

15.       Prisma Direct, al dan niet tezamen met haar (toe)leveranciers, beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de Gift Card van het Jaar verkiezing, de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Prisma Direct is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Prisma Direct.

16.       Prisma Direct is niet verantwoordelijk voor enige (directe danwel indirecte) schade die is geleden door deelname aan de Gift Card van het Jaar verkiezing. Tevens stellen deelnemers aan de Gift Card van het Jaar verkiezing Prisma Direct schadeloos voor aanklachten, actie, verplichtingen, verlies, schade, kosten of andere uitgaven opgelopen, verklaard of toegekend aan Prisma Direct, voortgekomen uit deelname aan de Gift Card van het Jaar verkiezing door welke organisatie en/of persoon dan ook.

17.       In alle zaken waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist Prisma Direct B.V.


Prisma Direct B.V.

Pallasweg 11
8938 AS, Leeuwarden

Telefoonnummer: 058-2800 345
Kvk nummer:  01058708

Email: info@giftcardvanhetjaar.nl

November 2017