Actievoorwaarden Gift Card van het Jaar

 

Artikel 1           Algemeen

1.             Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie verkiezing Gift Card van het Jaar (verder te noemen: "de Actie"), ter promotie van het gebruik van Giftcards, een initiatief van Prisma Direct B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden aan de Pallasweg 11 (8938 AS), Nederland.

2.             Deze Actie heeft als doel prijzen te verloten onder de personen welke stemmen uitbrengen op de genoemde giftcards.

3.             Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 6 november tot 3 december en wordt gehouden in Nederland. Onder de deelnemers worden verschillende prijzen verloot. ;3 maal geurenset t.w.v. € 63,75. 2 maal GoPro Hero t.w.v. € 169,00. 2 maal Philips Airfryer t.w.v. € 159,00. 5 maal Cocktail Workshop t.w.v. € 43,50. 5 maal Escape Room Spel t.w.v. € 39,99. 2 maal COBB bbq t.w.v. € 152,95

4.             Prijzen kunnen niet uitbetaald, of ingewisseld worden in contanten.

Artikel 2           Deelname

1.             Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s).

2.             Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat men hiermee akkoord. Prisma Direct behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3.             Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Prisma Direct en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

4.             De deelnemer mag eenmalig deelnemen aan deze Actie door middel van het uitbrengen van stemmen op de genoemde giftcards.

Artikel 3           Speelwijze

1.             Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3) en wel door het uitbrengen van stemmen op de genoemde giftcards.

2.             Deze website is te bereiken via www.giftcardvanhetjaar.nl.

3.             De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

4.             De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt tussen week 50-52 door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.

5.             Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4           Uitkering prijzen

1.             Tussen week 50-52 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bekendmaking geschiedt op de website, per mail alsmede op social media.

2.             Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

3.             Prisma Direct draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

4.             De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Prisma Direct.

Artikel 5           Medewerking en gegevens/privacy

1.             Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Prisma Direct om hun namen en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.

2.             De gegevens die Prisma Direct verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

3.             Prisma Direct zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie, waaronder mede begrepen het (per e-mail) contact opnemen met de prijswinnaars en het verzenden van servicemails over de verkiezing van Gift Card van het Jaar.

4.             Indien u akkoord bent gegaan met het ontvangen van een nieuwsbrief kunt u op elk moment uw toestemming wijzigen of intrekken via de optie tot afmelden in de ontvangen nieuwsbrief.

5.             U verklaart geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan deze Actie.

Artikel 6           Aansprakelijkheid

1.             Prisma Direct en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

2.             Meer specifiek zijn Prisma Direct en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

a.            enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;

b.            dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt met de door haar uitgekeerde prijs;

c.            dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg;

d.            dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie; en

e.            onjuist ingevoerde persoonsgegevens;

f.             mogelijke onjuistheden en/of volledigheden vermeld op de website.

3.             Prisma Direct verleent geen garanties op de door haar uit te keren / uitgekeerde prijzen.

Artikel 7           Slotbepalingen

1.             Prisma Direct is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

2.             Prisma Direct, al dan niet tezamen met haar (toe)leveranciers, beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de Gift Card van het Jaar verkiezing, de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Prisma Direct (anders dan de informatie welke u zelf aan Prisma Direct heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Prisma Direct.

3.             Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Prisma Direct een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

4.             Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

5.             Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u mailen naar info@giftcardvanhetjaar.nl.

6.             Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

November 2017

www.giftcardvanhetjaar.nl